Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Vlada Švajcarske preko programa Swiss PRO doprinela unapređenju kvaliteta života skoro 60.000 ljudi u Srbiji

  • Beograd, 16. septembar 2022.

Unapređeno lokalno upravljanje, bolji pristup uslugama kroz unapeđenje eUprave, ojačani kapaciteti lokalnih samouparava za pružanje usluga i rad sa građanima i građankama, kao i poboljšan socio-ekonomski položaj više od 15.000 ljudi iz ranjivih grupa i osnaženi lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost širom Srbije, samo su neki od rezultata koje je u prethodne četiri godine ostvario program Swiss PRO u saradnji sa lokalnim u nacionalnim partnerima, a uz podršku Vlade Švajcarske.

Na finalnom događaju programa Swiss PRO održanom 16. septembra 2022. godine u Beogradu pod nazivom „Pokretači promena", predstavnicima i predstavnicama podržanih lokalnih samouprava dodeljene plakete za doprinos koji su u periodu od 2018. do 2022. godine dale unapređenju dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Rezultati su prikazani i kroz video o uticaju programa, dok je finalna publikacija podeljena svim učesnicima događaja. 

„Swiss PRO je podržao lokalne samouprave da pruže dodatne i bolje usluge svim građanima, na pravičniji, efikasniji i efektivniji način. Program je uspešno pružio podršku lokalnim vlastima u sprovođenju niza ključnih reformi, uključujući i veću odgovornost i transparentnost u obavljanju javnih poslova“, rekao je ambasador Švajcarske u Srbiji, Urs Šmid.

Pored zahvalnosti Swiss PRO timu u UNOPS i nacionalnim partnerima, ambasador je posebno istakao posvećenost lokalnih samouprava i drugih lokalnih aktera koji su svojim zalaganjem, radom i idejama posvećeno radili na poboljšanju kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

Rezultate i uticaj Swiss PRO predstavili su predstavnici ključnih partnera programa, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Stalne konferencije gradova i opština i UNOPS u Srbiji.

„Ovo je bio zajednički napor, koji uključuje ne samo ministarstva i SKGO, već i lokalne samouprave i civilno društvo i sa ponosom mogu da kažem da su naše zajedničke inicijative dale opipljive rezultate. Spremni smo da nastavimo rad na unapređenju lokalnog upravljanja uz podršku donatora i partnera”, rekla je Mikela Telatin, direktorka višedržavne Kancelarije UNOPS-a u Srbiji.

Swiss PRO je doprineo primeni principa dobrog upravljanja u svakodnevnom radu lokalnih samouprava i tako postigao vidljive sistemske promene. Razvijeno je čak 446 lokalnih regulativa koje se primenjuju u 62 grada i opštine koje su unapredile izvršavanje javnih poslova i pružanje usluga građanima i građankama.

„Podrška Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO izuzetno je značajna jer je suštinski doprinela naporima Vlade Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da javnu upravu učini modernim servisom za građane i privredu”, istakao je ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Trivić Lovčanski, posebni savetnik ministra sa ovlašćenjima šefa Kabineta.

Posebna pažnja je bila usmerena boljem pristupu eUslugama kroz unapeđenje eUprave u 70 gradova i opština, a razvijene su nove eUsluge koje su stanovništvu omogućile da brzo i lako pristupe određenim pravima i uslugama koje su u nadležnosti lokalne administracije, poput izdavanja informacije o lokaciji, podnošenja zahteva za naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva i drugih.

Stalna konferencije gradova i opština (SKGO) bila je partner UNOPS u realizaciji dela aktivnosti  programa Swiss PRO u oblasti dobrog upravljanja na lokalnom nivou.

„Uz podršku Swiss PRO programa, gradovi i opštine unapredili su i uspešno usvojili postupak uključivanja građana u proces izrade lokalnog budžeta. Kroz našu saradnju SKGO je značajno unapredio i sopstvene kapacitete, stvoren je servis za podršku razvoja dobrog upravljanja u svim lokalnim samoupravama i formirali zajednicu znanja, resursa i partnerske podrške”, rekao je Nikola Tarbuk, generalni sekretar SKGO.

Swiss PRO je značajno unapredio kapacitete lokalnih samouprava za planiranje i sprovođenje usluga socijalne zaštite, a ostvarena partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih institucija doprinela su  boljem i efikasnijem odgovoru na potrebe ranjivih grupa u lokalnim zajednicama. Ostvaren je bolji pristup javnim uslugama u oblasti socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja za ranjive grupe, sa  posebnom pažnjom usmerenom na  decu i mlade, osobe sa smetnjama u razvoju, starija lica i pripadnike i pripadnice  romske nacionalne manjine.

„Najveći rezultat programa je promena života ljudi na bolje. Swiss PRO je umnogome doprineo unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava u sprovođenju politika i poboljšanju pristupa uslugama kojima se pruža socijalna zaštita. Ostavio je dubok trag jer je pružio sveobuhvatnu podršku i organizacijama civilnog društva, kao značajnom kapacitetu za pružanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou”, rekla je Biljana Zekavica pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Aktivnosti programa u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou obuhatile su  izradu i primenu politika rodne ravnopravnosti. Podrška je pružena lokalnim inicijativama koje su doprinelu povećanju učešća žena u procesima odlučivanja kao i njihovom poboljšanom položaju u lokalnim zajednicama, posebno u seoskim sredinama.

„Kroz pristup i odnos koji je tim Swiss PRO izgradio sa lokalnim i nacionalnim partnerima, pokazali smo da smo spremni i otporni na izazove koje sprovođenje ovakvih razvojnih programa sa sobom nosi. To je posebno došlo do izražaja tokom pandemije kovida 19, kada smo uz podršku Vlade Švajcarske pružili dodatnu pomoć najranjivijim grupama u lokalnim zajednicama”, navela je Ana Nedeljeković Belja, nacionalna medžerka Swiss PRO programa.

Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, uz podršku Vlade Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije sprovela je Kancelarija UNOPS u Srbiji u partnerstvu sa SKGO u 99 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije.

Više informacija o rezultatima tehničke podrške lokalnim samoupravama i 170 projekata realizovanih u okviru Swiss PRO dostupno je u sekciji Rezultati programa.