Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo / Dobro upravljanje

Princip dobrog upravljanja predstavlja jedan od tri programska stuba, a aktivnosti u ovoj oblasti Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) sprovela je u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Swiss PRO dobro upravljanje vidi kao stalan proces definisan nizom normativnih principa koji oblikuju način na koji se javni interesi prepoznaju, definišu i sprovode, kao i način na koji se ostvaruju javna ovlašćenja i izvršavaju javne obaveze. 

Krajnji cilj ovog procesa – koji uključuje javni i privatni sektor, građane i njihove organizacije, jeste poboljšanje kvaliteta života građana stvaranjem okruženja koje stalno omogućava učvršćivanje i poboljšanje odgovornosti i vladavine prava; transparentnost u vršenju javnih dužnosti; učešće građana u javnim politikama i procesima odlučivanja; okruženje koje poštuje ljudska prava i radi na njihovom unapređenju, obezbeđuje mehanizme za borbu protiv diskriminacije i povećava ravnopravnost, te na kraju omogućava efikasno i delotvorno izvršavanje javnih dužnosti i obaveza.

Program je pružio podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja, omogućio razmenu informacija i znanja, podsticao razvoj i primenu lokalnih regulativa i politika, stimulisao uspostavljanje lokalnih usluga eUprave i doprineo podizanju svesti o koristima primene mehanizama dobrog upravljanja. 

Kroz sveobuhvatnu intervenciju jačanja kapaciteta, Swiss PRO je doprineo institucionalizaciji i formalizaciji procesa primene principa dobrog upravljanja u radu lokalnih samouprava i postigao vidljive sistemske promene na osnovu kojih je 37.205 korisnika i korisnica ostvarilo pristup uslugama i unapredilo znanja.

Ovo je, u saradnji sa SKGO, ostvareno kroz razvoj 446 lokalnih regulativa koje se primenjuju u 62 JLS, unapređujući na taj način izvršavanje javnih dužnosti i obaveza, dok je kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta u 164 JLS unapređeno znanje zaposlenih o dobrom upravljanju. 

Posebna pažnja je bila usmerena na bolji pristup eUslugama kroz unapeđenje eUprave u 70 JLS, kao i na unapređenje pružanja usluga i rad sa građanima i građankama u 27 JLS. Pored toga, u 16 JLS učešće građana i građanki u planiranju budžeta doprinelo je efikasnijem korišćenju budžeta lokalnih samouprava u interesu zajednice. 

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i SKGO u okviru programa Swiss PRO uspostavljena je Godišnja nagrada za najbolje prakse lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja. Godišnja nagrada se dodeljuje već četiri godine kao dugoročna mera Vlade Srbije za unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou.

Primer dobre prakse u oblasti dobrog upravljanja

RAVNOPRAVNIJI PRISTUP ZDRAVSTVENIM USLUGAMA – ZDRAVIJE DRUŠTVO

Opština Žagubica je kroz infrastrukturni projekat koji je finansiran od strane EU kroz program EU PRO rekonstruisala sistem grejanja Doma zdravlja u cilju bolje energetske efikasnosti, ali se pri tome vodilo računa i o ranjivim grupama. Tako je Dom zdravlja uz podršku programa Swiss PRO usvojio Pravilnik o lečenju pacijenata iz osetljivih grupa kojim se propisuje prioritet u postupanju sa osobama sa invaliditetom, trudnicama i decom do 15 godina, čime se ostvaruje princip nediskriminacije u praksi. 

Dodatno, Dom zdravlja redovno sprovodi istraživanje zadovoljstva pacijenata pruženim uslugama, kao i rezultatima primene usvojenog Pravilnika (94% ispitanika iskazalo zadovoljstvo), čime se jača princip učešća.