Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Šta radimo / Socijalna uključenost

Socijalna uključenost, kao drugi stub programa, predstavlja oblast u kojoj su realizovane brojne programske aktivnosti kako bi dovele do njenog unapređenja, ali i unapređenja usluga socijalne zaštite.

Swiss PRO posmatra socijalnu uključenost kao jedan od procesa koji doprinosi boljoj koheziji društva. Socijalna uključenost treba da omogući da svi članovi društva, bez obzira na njihove karakteristike,  dobiju priliku da ostvare ravnopravan pristup resursima kao što su društvene aktivnosti, prihod, javne institucije, socijalna zaštita i ostali programi i usluge za pomoć i brigu. Drugi aspekt socijalne uključenosti podrazumeva ravnopravno učešće u ekonomskom, društvenom, političkom i kulturnom životu, kao i životni standard koji se smatra normalnim u društvu u kojem žive, što bi trebalo da obezbedi njihovo ravnopravno učešće u procesu odlučivanja.

Iz tog razloga, program je osnažio i unapredio kapacitete lokalnih samouprava i organizacija da razvijaju i sprovode politike koje vode poboljšanju socijalne uključenosti i unapređenju socijalnih usluga, ali i da pružaju podršku građanima i organizacijama civilnog društva (OCD) za uključivanje u donošenje odluka.

Kao rezultat, program Swiss PRO doprineo je jačanju kapaciteta 52 JLS u planiranju politika i sprovođenju mera socijalne uključenosti na osnovu potreba građana i građanki, dok je kroz 107 projekata direktno poboljšan socio-ekonomski položaj za 15.172 ljudi iz ranjivih grupa, od čega je 8.190 žena. Kao dodatna vrednost, kreirano je 300 novih radnih mesta. 

Primer dobre prakse u oblasti socijalne uključenosti

PODRŠKA SVIM RANJIVIM GRUPAMA NA JEDNOM MESTU

Nakon dva uspešno sprovedena projekta za socijalnu zaštitu finansirana kroz program Swiss PRO, Grad Loznica je doneo pravilnik kojim je predviđeno osnivanje Savetovališta za socijalnu inkluziju, kao krovne usluge za sve ranjive grupe. Značaj Savetovališta je što se na jednom mestu pruža podrška različitim ranjivim grupama u prevazilaženju kriznih životnih situacija, sticanju veština za samostalan život i očuvanju kvaliteta života radi njihovog bržeg i boljeg uključivanja u društvenu zajednicu. 

„Saradnja sa programom Swiss PRO motivisala nas je da unapredimo usluge socijalne zaštite u cilju što potpunije socijalne uključenosti različitih ranjivih grupa u lokalnu zajednicu”, ističe Ljiljana Ranković iz gradske uprave Grada Loznica.