Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština u Srbiji

  • Beograd, 30. april 2018.

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO” predstavljen je lokalnim samoupravama tokom deset informativnih sastanaka koji su održani u martu i aprilu 2018. godine. Više od 200 učesnica i učesnika iz 86 gradova i opština uključenih u program učestovalo je u konsultacijama i fokus grupama koje su se bavile ključnim programskim oblastima: dobrim upravljanjem, socijalnom uključenošću i rodnom ravnopravnošću.

Nakon utvrđivanja stepena razumevanja koji lokalne samouprave imaju o programskim oblastima, kao i uvida u trenutne usluge koje lokalne samouprave pružaju građanima i građankama u ovim oblastima, zaključeno je da je gradovima i opštinama potrebna podrška programa za unapređenje upravljanja, naročito u aspektima odgovornosti, transparentnosti, učešća građana, efikasnosti i delotvornosti rada lokalnih samouprava.

Prema rečima predstavnika i predstavnica gradova i opština, elektronska uprava, kao jedan od alata za unapređenje upravljanja, na lokalu je i dalje novina. Stoga će lokalnim samoupravama biti potrebna značajna tehnička i materijalna pomoć u stvaranju novih elektronskih usluga, kao i analizi i unapređenju postojećih, zaključak je konsultativnih sastanaka.

Podrška programa biće važna i u oblasti socijalne uključenosti. „Lokalnim samoupravama potrebna je metodološka podrška u proceni potreba ranjivih grupa, kao i u prilagođavanju postojećih i stvaranju novih politika i praksi za socijalnu zaštitu“, istakli su predstavnici i predstavnice gradova i opština.

Konačno, lokalnim samoupravama je, prema navodima njihovih predstavnika i predstavnica, potrebna i podrška za unapređenje primene principa rodne ravnopravnosti, kao važnog aspekta rada lokalnog javnog sektora i oblasti koja će doprineti unapređenju položaja i poštovanja prava žena i devojčica na lokalnom nivou.

Program Swiss PRO, koji Vlada Švajcarske finansira sa 5,8 miliona evra i koji traje do kraja 2021. godine, fokusiran je na pružanje podrške 99 gradova i opština u Srbiji u cilju poboljšanja kvaliteta života građana, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.