Preparing documents . . .

Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Izabrani dobitnici godišnje nagrade za najbolju primenu principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou u 2020. godini

  • Beograd, 17. mart 2021.

Knić, Kragujevac, Kruševac i Veliko Gradište izabrani su za pobednike Javnog poziva za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2020. godini. Godišnja nagrada je ustanovljena uz podršku programa Swiss PRO kao mera Vlade Srbije kojom se ohrabruju i osnažuju lokalne samouprave da kontinuirano rade na podizanju kvaliteta usluga koje javni sektor pruža građanima i privredi.

Treću godinu za redom, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je izabralo četiri lokalne samouprave koje su predstavile najbolju praksu u primeni principa dobrog upravljanja u četiri oblasti:

  1. Efikasnost i delotvornost - dobitnik nagrade je opština Knić;
  2. Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave - dobitnik nagrade je opština Veliko Gradište;
  3. Odgovornost i vladavina prava - dobitnik nagrade je grad Kragujevac;
  4. Ravnopravnost i anti-diskriminacija - dobitnik nagrade je grad Kruševac.

Nagrade za lokalne samouprave obezbedio je MDULS iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 9.200.000 dinara, pri čemu svaka od četiri lokalne samouprave stiče pravo na nagradu u iznosu od 2.300.000 dinara. Dodatni nagradni fond u iznosu od 7.200.000 dinara, koji će biti raspodeljen jednako na četiri pobednika - dodeljuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) iz budžeta programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je opštini Knić koja je kroz proces ažuriranja baze podataka lokalne poreske administracije putem popisa imovine, uz aktivno angažovanje popisivača imovine i instruktivni rad sa obveznicima, omogućila građanima da steknu uvid u predmet oporezivanja imovine, podatke o vlasnicima, potencijalnim naslednicima i držaocima objekata koji su predmet oporezivanja. Ovo je rezultiralo popisom svih objekata koji se nalaze na teritoriji opštine i značajnim učinkom u dostavi poreskih rešenja i opomena, a samim tim i naplati poreskih obaveza i uštedi vremena koje je potrebno za odlazak do lokalne poreske administracije.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Veliko Gradište koja je putem sprovedenog anketiranja i održanih sastanaka sa predstavnicima mesnih zajednica, privrede i udruženja građana i sprovedene sveobuhvatne javne rasprave, omogućila svim zainteresovanim stranama da daju svoje predloge i uključila ih u proces izrade Odluke o budžetu. Građani na ovaj način stiču poverenje u lokalnu samoupravu, osluškuju se potrebe poreskih obveznika, a lokalna samouprava stiče uvid u nedostatke koje je potrebno otkloniti.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je gradu Kragujevcu koji je kroz uređenje internih procedura u potpunosti uskladio akta sa regulatornim okvirom i uspostavio dobru praksu u oblasti dodele sredstava za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja. Kroz sprovođenje javne rasprave omogućio je građanima da uzmu aktivno učešće i izaberu oblasti od javnog interesa za koje će se dodeljivati sredstva. Udruženja su dobila priliku da uzmu učešće u komisijama za sprovođenje konkursne procedure i vrednovanje i ocenu projekata, kao i da podnošenjem prigovora učestvuju u proceduri vrednovanja.

Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i anti-diskriminacija dodeljena je gradu Kruševcu koji je izradio Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja uz sveobuhvatan participativni proces, uključivanje značajnog broja predstavnika romske populacije i sprovođenje javne rasprave. Pored navedenog, grad Kruševac je u skladu sa usvojenim Lokalnim akcionim planom obezbedio odgovarajuća budžetska sredstva i sprovodio aktivnosti na unapređenju socio-ekonomskog položaja romske populacije.

Takođe, uvažavajući napore koje su lokalne samouprave uložile kao i rezultate koje su postigle, dodeljena su posebna priznanja gradu Vršcu za oblast Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, gradu Nišu za oblast Odgovornost i vladavina prava, kao i gradovima Loznica i Subotica za oblast Ravnopravnost i anti-diskriminacija.

Odluka o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini objavljena je na sajtu MDULS.

Odluka je doneta kako na osnovu bodovanja, koje je sprovedeno od strane svih članova Komisije za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu koju čine predstavnici MDULS, SKGO i programa Swiss PRO, u skladu sa kriterijumima za ocenjivanje definisanih u okviru Javnog poziva, tako i na osnovu diskusije i razmene stavova članova Komisije, uz međusobno uvažavanje i razumevanje.

Sa lokalnim samoupravama koje su dobitnice nagrada MDULS će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda i izvršiti prenos odobrenog iznosa. Takođe, SKGO će sa pobednicima konkursa potpisati posebne ugovore o donaciji za sredstva koja se dodeljuju iz budžeta programa Swiss PRO. Predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije.

Nacionalna godišnja nagrada za najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou uspostavljena je 2018. godine na inicijativu MDULS, SKGO i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), uz podršku programa Swiss PRO.