Swiss PRO
  • Vlada Republike Srbije
  • Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)
  • UNOPS
  • Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Vesti / Aktuelnosti

Odabrani primeri najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou za 2018. godinu

  • Beograd, 8. februar 2019.

U okviru prvog Nacionalnog godišnjeg takmičenja za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou, sprovedenom za 2018. godinu, odabrane su lokalne samouprave koje dobijaju prvu nagradu ili posebno priznanje u četiti oblasti u kojima se takmičenje sprovodilo.

Dok su Novi Pazar, Ruma, Vlasotince i Vračar nosioci prvih nagrada u oblastima efikasnosti i delotvornosti;  transparentnosti i učešću javnosti u radu lokalne samouprave; odgovornosti i vladavine prava i ravnopravnosti i odsustva diskriminacije, Inđija, Užice, Nova Varoš, Veliko Gradište, Pirot, Bečej, Raška i Pančevo dobili su posebna priznanja.

Nagrade će biti dodeljene 21. februara 2019. godine, a njihovo uspostavljanje i sprovođenje takmičenja od strane ministarstva omogućiće da ona postane dugoročna mera Vlade Srbije.

Sledi kompletan tekst Odluke Komisije kojom je predsedavao pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Saša Mogić.

Odluku Komisije možete naći ovde.

ODLUKA

o izboru primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u okviru Nacionalnog takmičenja za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

 

Na osnovu tačke 2. Rešenja ministra državne uprave i lokalne samouprave, broj: 401-00-470/2018-24 od 16. januara 2019. godine,

Komisija za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, na sastanku održanom 5. februara 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,

(III sprat, Sala za sastanke), Beograd, Koče Popovića broj 3,

jednoglasno je donela

ODLUKU

o izboru primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u okviru Nacionalnog takmičenja za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

Nacionalno takmičenje za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou se realizuje u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“. Projekat sprovode Ministarstvo i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u primeni principa dobre uprave, u okviru Nacionalnog takmičenja, iznose 12.000,00 USD. Pobednici u svakoj od četiri oblasti će steći pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 3.000,00 USD.

Komisija za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, osnovana je Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 401-00-470/2018-24 od 16. januara 2019. godine i u tački 2. navedenog Rešenja predviđeno je da je Zadatak Komisije da utvrdi dobitnike nagrada u svakoj od četiri kategorije, na osnovu kriterijuma za verifikaciju i ocenjivanja pristiglih prijava.

Podneta je 31 prijava za učešće u takmičenju, od toga po oblastima:

  1. „Efikasnost i delotvornost“ – 7 prijava,
  2. „Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave“ – 13 prijava,
  3. „Odgovornost i vladavina prava“ – 3 prijave,
  4. „Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije“ – 8 prijava.

Komisija je jednoglasno odlučila da se prijava grada Užica u oblasti „Transparentnosti i učešća građana“ razmatra u okviru oblasti „Efikasnost i delotvornost“ pošto zbog navedenih rezultata više doprinosi ostvarivanju pozitivne promene u toj oblasti.

Uz primenu kriterijuma koji su bili i sastavni deo Javnog poziva za učešće u nacionalnom godišnjem takmičenju za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini koji je objavljen na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave 11. decembra 2018. godine, Komisija predlaže da se nagrade i posebna priznanja dodele sledećim lokalnim samoupravama:

Red.
br.

Oblast

Prva nagrada

Posebno priznanje

1.

Efikasnost i delotvornost

Novi Pazar

Inđija i Užice

2.

Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave

Ruma

Nova Varoš, Veliko Gradište, Pirot

3.

Odgovornost i vladavina prava

Vlasotince

/

4.

Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije

Vračar

Bečej, Raška, Pančevo

Prva nagrada u oblasti Efikasnost i delotvornost dodeljena je gradu Novom Pazaru koji putem elektronske pisarnice omogućava efikasnije i delotvornije pružanje usluga građanima i primenjuje moderniji pristup obradi predmeta, uključujući sistem razmene podataka putem e-ZUP, elektronsko podnošenje zahteva i mogućnost praćenja podnesaka za sve postupke prema građanima i privredi koji su i usklađeni sa modelima administrativnih procedura izrađenih od strane Ministarstva i SKGO.

Prva nagrada u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave dodeljena je opštini Ruma koja svojim primerima uključivanja javnosti u donošenje važnih lokalnih odluka, programa, planova i mera, kao i primerima omogućavanja učešća javnosti u izradi i praćenju budžeta postavlja visoke standarde u pogledu participacije građana u donošenju važnih odluka, pre svega u vezi sa donošenjem budžeta što doprinosi i većoj odgovornosti samih donosilaca odluka u lokalnoj samoupravi.

Prva nagrada u oblasti Odgovornost i vladavina prava dodeljena je opštini Vlasotince koja je u saradnji sa opštinom Bojnik, kroz postupak uspostavljanja i upravljanja novoosnovanim javnim telom za rešavanje problema povećanog broja napuštenih životinja (pasa) pokazala kako se ovaj problem može sistemski rešavati i u drugim lokalnim samoupravama i kako se međuopštinska saradnja, uz uvažavanje načela odgovornosti i poštovanje relevantnih pravnih normi, može efikasno iskoristiti kao mehanizam za rešavanje komunalnih i drugih pitanja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Prva nagrada u oblasti Ravnopravnost i odsustvo diskriminacije dodeljena je gradskoj opštini Vračar koja je, kroz sveobuhvatan i intersektorski pristup, svojim primerima obezbeđivanja i unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom pokazala da je moguće sprovesti značajna unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom kao i da se kroz učešće građana u planiranju, ali i aktivnostima na projektima, može ostvariti dobrobit kako za ranjive kategorije stanovništva, tako i za ostale građane kojima će se podići svest o problemima i izazovima sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju i koji će tako biti i sami motivisani da budu solidarni i daju svoj doprinos u aktivnostima usmerenim na pomoć i podršku svim ranjivim kategorijama stanovništva.

Nakon proglašenja i uručivanja nagrada i priznanja gradovima i opštinama čije prijave su izabrane za primere najbolje prakse, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO)  će zaključiti ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa lokalnim samoupravama kojima su sredstva dodeljena.

Odobrena sredstva jedinica lokalne samouprave/gradska opština je dužna da koristi prema utvrđenoj nameni i sadržajima, saglasno odredbama Ugovora.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Komisija za izbor primera najboljih praksi
u primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou
broj: 401-00-470/2018-24/2 od 5. februara 2019. godine


Dokumentacija